Twoje życie bez długów 2018-02-05T19:20:08+00:00

Jak możemy Ci pomóc?

Dlaczego warto skorzystać z usług profesjonalisty przy sporządzeniu wniosku o ogłoszenie upadłości?

Prawidłowe sporządzenie wniosku jest pierwszą czynnością z którą musi się zmierzyć dłużnik.  Zanim jednak zdecydujesz się na ogłoszenie upadłości Twoja sytuacja powinna być dokładnie przeanalizowana. Dobrze aby to profesjonalista wytłumaczył Ci jakie informacje muszą być zawarte we wniosku oraz jak będzie wyglądało postępowanie upadłościowe.

Na tym etapie bardzo ważne jest by wniosek zawierał prawdziwe informacje. Tutaj warto zwrócić uwagę na pomoc specjalisty, gdyż to on zada Ci pytania które pomogą CI wpisać do wniosku wszelkie niezbędne informacje. Czasami nieświadome pominięcie informacji może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych, które mogą nawet skutkować odrzuceniem wniosku lub umorzeniem postępowania już wszczętego. W praktyce może to mieć miejsce wskutek pominięcia składnika majątku lub nie wykazania wszystkich wierzycieli. Pomięty wierzyciel może zgłosić wniosek o umorzenia postępowania.

Dowiedz się więcej

Sprawdź jakie to proste!

Przejdź do formularza >

Czy wiesz, że:

możesz ogłosić upadłość konsumencką mając tylko jednego wierzyciela

możesz ogłosić upadłość konsumencką nie mając żadnego majątku

w postępowaniu upadłościowym może dojść do umorzenia Twoich zobowiązań bez ustalania Planu Spłaty Wierzycieli a Skarb Państwa poniesie w całości koszty postępowania

oddłużenie dotyczy zobowiązań powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości

zakres zobowiązań objętych umorzeniem w upadłości nie jest tożsamy z zakresem zobowiązań objętych Planem Spłaty Wierzycieli

umorzenie zobowiązania oznacza, że zobowiązanie przestaje istnieć

zobowiązania powstałe po dniu ogłoszenia upadłości muszą zostać spłacone w całości do chwili zakończenia Planu Spłaty Wierzycieli

od Postanowienia o ustaleniu Planu Spłaty Wierzycieli bądź umorzenia zobowiązań bez ustalenia Planu Spłaty  przysługuje zażalenie oraz skarga kasacyjna

wierzyciel może w odrębnym postępowaniu podnieść zarzut umyślnego pominięcia zobowiązania przez dłużnika

kolejne oddłużenia w postępowaniu upadłościowym są wyjątkowo możliwe

Plan Spłaty może być ustalony na maksymalnie 36 miesięcy

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Masz długi i nie stać Cię na ich regularną spłatę?

To czas, aby zastanowić się czy w Twojej sytuacji nie powinieneś rozważyć zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Poniżej znajdziesz podstawowe przesłanki ogłoszenia upadłości jako konsument.

Tak więc, aby ogłosić upadłość konsumencką należy spełnić poniższe warunki łącznie:

 • Musisz być niewypłacalny

Dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych

 • Musisz być konsumentem

Konsumentem jest osoba nabywająca towar na własny użytek; osoba nieprowadząca działalności gospodarczej;  osoba fizyczna dokonująca czynności prawnych niezwiązanych z jej działalnością zawodową lub gospodarczą

 • Musisz mieć miejsce zamieszkania i pobytu w Polsce

Miejsce zamieszkania i pobytu, tj. centrum Twoich życiowych spraw znajduje się na terenie Polski

 • Nie możesz ponosić winy w zwiększeniu stopnia niewypłacalności

Ocena braku winy i rażącego niedbalstwa to bardzo ważna przesłanka, która za każdym razem powinna być rozpatrywana indywidualnie. Jest to najczęstsza przyczyna odrzucenia wniosku

 W okresie 10 lat przed złożeniem wniosku :

 • nie prowadzono wobec Ciebie postępowania upadłościowego

 • nie umorzono wobec Ciebie postępowania upadłościowego z Twojej winy

 • nie uchylono wobec Ciebie planu spłaty w postępowaniu upadłościowym z Twojej winy

 • nie dokonałeś czynności prawnej prawomocnie uznanej za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli

 • jako były przedsiębiorca nie uchybiłeś obowiązkowi złożenia wniosku o ogłoszenia upadłości spółki w nieprzekraczalnym terminie 14- dniowym

chyba, że postępowanie upadłościowe jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi

PAMIĘTAJ! Każdy przypadek jest inny i powinien być rozpatrywany indywidualnie. Zapraszamy do kontaktu.

Skontaktuj się

Zalety upadłości konsumenckiej

Jeśli zastanawiasz się czy warto ogłosić upadłość, poniżej wyliczone zostały główne zalety upadłości konsumenckiej, tj.

 • Oddłużenie

 • Spłata tylko części długów w ratach

 • Zawieszenie postępowań sądowych o zapłatę

 • Zatrzymanie naliczania odsetek

 • Zatrzymanie postępowań egzekucyjnych

 • Możliwość zawarcia układu (ugody) z wierzycielami

 • Po prawomocnym ustaleniu Planu Spłaty wynagrodzenie jest zwolnione ze wszelkich zajęć co oznacza że całe wynagrodzenie trafia do Twoich rąk

 • Wykreślenie z rejestru dłużników niewypłacalnych z chwilą umorzenia niespłaconych zobowiązań upadłego

 • Rozpoczęcie nowego życia

Uwaga! Każdy przypadek należy traktować indywidualnie. Masz wątpliwości? Zapraszamy do kontaktu.

Jak wygląda postępowanie?

Uwaga! Powyżej przedstawiony został jedynie prawdopodobny przebieg postępowania upadłościowego w upadłości konsumenckiej. Poszczególne etapy mogą różnić się w zależności od składu masy upadłości

Uwaga! Powyżej przedstawiony został jedynie prawdopodobny przebieg postępowania upadłościowego w upadłości konsumenckiej. Poszczególne etapy mogą różnić się w zależności od składu masy upadłości

Czy wszystkie moje długi zostaną umorzone?

Postępowanie upadłościowe ma na celu oddłużenie rzetelnego dłużnika. Powinno być prowadzone tak, aby umożliwić umorzenie zobowiązań niewykonanych w postępowaniu upadłościowym, a jeśli jest to możliwe, zaspokojenie roszczeń wierzycieli w jak najwyższym stopniu.

WARTO WIEDZIEĆ!

W postępowaniu upadłościowym mogą zostać umorzone prawie wszystkie Twoje długi, bez względu czy są to długi prywatne czy publiczne, niezależnie od ich wysokości i charakteru. Jednakże istnieje kilka wyjątków, którymi są:

 • Alimenty

 • Renty odszkodowawcze za szkody na osobie

 • Kary grzywny i inne kary orzeczone przez sąd karny

 • odszkodowania wynikające z popełnionych przestępstw lub wykroczeń

 • Wierzytelności zatajone przez dłużnika w upadłości konsumenckiej

 • Zobowiązania powstałe już po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej

Czy stać mnie, by ogłosić upadłość konsumencka?

Każdego stać na ogłoszenie upadłości konsumenckiej.  W aktualnym stanie prawnym aby ogłosić upadłość konsumencką nie musisz mieć żadnego majątku.

Koszty postępowania upadłościowego pobierane są z masy upadłości. Jeżeli jednak dłużnik nie ma żadnego majątku, koszty postępowania mogą być czasowo lub całościowo pokryte ze Skarbu Państwa. Oznacza to, że postępowanie upadłościowe może nic nie kosztować upadłego.

Poza kosztami postępowania dłużnik powinien zapłacić 40 zł. opłaty od wniosku o ogłoszenie upadłości ( z której również można zostać zwolnionym) jak również w razie niemożności samodzielnego sporządzenia wniosku musisz pokryć koszty jego profesjonalnego sporządzenia, jednakże w każdej sytuacji będzie to korzystniejsze dla przyszłego Upadłego niż powstanie w dotychczasowych długach.

Dlaczego warto skorzystać z usług profesjonalisty przy sporządzaniu wniosku o ogłoszenie upadłości

Upadłość konsumencka a ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej

Z chwilą ogłoszenia Upadłości pomiędzy małżonkami powstaje ustrój rozdzielności majątkowej małżeńskiej. Oznacza to, że od tej chwili każdy z małżonków ma jedynie swój osobisty.

Co się dzieje z dotychczasowym majątkiem wspólnym?

 • Dotychczasowy majątek wspólny wchodzi w Skład Masy Upadłości celem zaspokojenia wierzycieli Upadłego, a małżonek Upadłego może dochodzić w postępowaniu upadłościowym swoich należności z tytułu swojego udziału w majątku wspólnym.

 • Jeżeli małżonkowie zaciągnęli długi wspólnie, powinni rozważyć złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości przez każdego z osobna oraz jednocześnie złożyć wniosek o połączenie obu postępowań do łącznego rozpoznania przez Sąd.

Jakie są konsekwencje ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

Jakie są konsekwencje ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

 • Utrata majątku ( cały dotychczasowy majątek (przede wszystkim nieruchomości )) wchodzi do masy upadłości; zostanie sprzedany przez syndyka, patrz : jakie składniki majątku wchodzą do masy upadłości

 • Część wynagrodzenia (powyżej wolnego od zajęcia komorniczego) będzie przez czas postępowania pobierana do masy upadłości patrz: jestem zatrudniony na umowę o pracę – ile mi miesięcznie zostanie potrącone?

 • Cały majątek wspólny małżonków wchodzi do masy upadłości

 • Oddłużenie nie obejmuje poręczycieli, współdłużników, małżonka

 • Możliwość podważenia czynności prawnych ( w czasie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku), umów małżeńskich zawartych w okresie 2 lat przed złożeniem wniosku

 • Czasowa utrata pozycji wiarygodnego klienta w BIK (Biuro Informacji Kredytowej)

 • Upublicznienie informacji o ogłoszeniu upadłości w MSiG ( Monitor Sądowy i Gospodarczy )

 • Nie ma wpływu na pewien rodzaj zobowiązań ( patrz: czy wszystkie długi zostaną umorzone? )

 • Procedura upadłościowa trwa od 5 miesięcy do ok. Roku w zależności od składu masy upadłości

Czy mogę ogłosić upadłość konsumencką jeśli byłem przedsiębiorcą?

Prowadzenie działalności gospodarczej nie wyklucza możliwości skutecznego ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Konieczne będzie zamknięcie działalności gospodarczej i wykreślenie z ewidencji CEIDG lub KRS.Sytuacja taka wymaga profesjonalnej oceny, dlatego warto skorzystać z pomocy prawnej.

Masz wątpliwości? Możemy Ci pomóc.

Chcę zgłosić upadłość

Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania fachowej pomocy w sporządzeniu wniosku o ogłoszenie upadłości oraz uzyskaniu wszelkich niezbędnych informacji na temat zdolności upadłościowej.
lub zadzwoń po bezpłatną poradę pod numer

+48 608 327 148

Telefon: +48 608 327 148

Napisz do nas

Zostaw numer

Anuluj